Általános Szerződési Feltételek

 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

  www.fenrirstone.hu - hatályos ettől a naptól: 2024.03.29.

  Preambulum

  Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

  Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

  Impresszum: az Eladó ( Vállalkozás) adatai

  Név:  Kecskés Tamás e.v.
  Székhely: 8143 Sárszentmihály Hegyalja utca 10. (raktár, csomagolás)
  Levelezési cím: 8143 Sárszentmihály Hegyalja utca 10. (reklamáció, visszáru, adminisztráció)
  Nyilvántartásba vevő hatóság: Fejér Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
  A vállalkozás adószáma: 57564542-1-27
  Közösségi adószám: HU 57564542
  NEHITI nyilvántartási szám: PR9010

  Képviselő: Kecskés Tamás

  Telefonszám: +36702956134 (H-P, 09:00 - 17:00)

  E-mail: hello.fenrirstone@gmail.com

  Honlap: http://www.fenrirstone.hu

  Utalási adatok Magyarország esetén:
  Kedvezményezett neve: Kecskés Tamás e.v.
  Számlavezető bank: Wise Europe SA
  Számlaszám: 12600016-14351325-39438757

  Utalási adatok egyéb Európai Uniós országokból:
  Kecskés Tamás e.v.
  BIC: TRWIBEB1XXX
  IBAN: BE86 9674 2124 0650

  Tárhelyszolgáltató adatai

  Név: Onlinex Solutions Kft
  Székhely: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 2. em. 7.

  Elérhetőség: contact@superwebaruhaz.hu

  Weboldal: www.superwebaruhaz.hu

  Fogalmak

  Áru: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt:

  • ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint
  • ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru)

  Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit

  Digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat

  Felek: Eladó és Vevő együttesen

  Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is

  Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

  Funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse

  Gyártó: az Áru előállítója, importált Áru esetén az Árut az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely az Árun nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel.

  Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

  Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

  Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését

  Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

  Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

  Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

  Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

  Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

  1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
  2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

  Vételár: az Áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

  Vonatkozó jogszabályok

  A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
  • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    
  • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
  • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
  • A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

  Az ÁSZF hatálya, elfogadása

  A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

  A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

  Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

  A szerződés nyelve, a szerződés formája

  A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

  A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

  E-számla

  Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

  Árak

  Az árak forintban értendők.  Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett az Árura, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el az Eladó.

  Eljárás hibás ár esetén

  Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

  • 0 Ft-os ár,
  • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os Áru esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált Áru).

  Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja az Áru valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron az Árut vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

  Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra.

  Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Eladó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

  Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

  A fogyasztó az Árukkal kapcsolatos szavatossági igényt vagy az Eladó magatartásával, tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatos panaszát az alábbi elérhetőségeken és módokon terjesztheti elő:

  • Írásban az alábbi internetes oldalon keresztül: http://www.fenrirstone.hu
  • Írásban az alábbi email címen keresztül: hello.fenrirstone@gmail.com
  • Írásban postai úton: 8143 Sárszentmihály Hegyalja utca 10. (reklamáció, visszáru, adminisztráció)

  A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

  A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.

  Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben igazolható módon megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás tett-e a Békéltető Testületi döntéssel kapcsolatos általános alávetési nyilatkozatot.

  Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

  Fogyasztóvédelmi eljárás

  Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatalok.hu/

  Bírósági eljárás

  Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.  Békéltető testületi eljárás

  Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy az Ön által a kérelemben megjelölt Békéltető Testülethez fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

  A békéltető testület – kivéve, ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér - a meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján online formában tartja meg (a továbbiakban: online meghallgatás).
  A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében kötelesek vagyunk a békéltető testület felhívására határidőn belül válasziratunkat megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

  A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu

  Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

  Budapesti Békéltető Testület
  Székhely: Budapest
  Illetékességi terület: Budapest

  Elérhetőség:
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
  Telefonszám: 06-1-488-2131
  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Honlap: bekeltet.bkik.hu

  Baranya Vármegyei Békéltető Testület
  Székhely: Pécs
  Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye

  Elérhetőség:
  Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
  Telefonszám: 06-72-507-154
  E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
  Honlap: baranyabekeltetes.hu

  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
  Székhely: Miskolc
  Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye

  Elérhetőség:
  Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  Telefonszám: 06-46-501-090
  E-mail: bekeltetes@bokik.hu
  Honlap: bekeltetes.borsodmegye.hu

  Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
  Székhely: Szeged
  Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye

  Elérhetőség:
  Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefonszám: 06-62-554-250/118
  E-mail: bekelteto.testulet@cskik.hu
  Honlap: bekeltetes-csongrad.hu

  Fejér Vármegyei Békéltető Testület
  Székhely: Székesfehérvár
  Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye

  Elérhetőség:
  Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
  Telefonszám:06-22-510-310
  E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
  Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
  Székhely: Győr
  Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye

  Elérhetőség:
  Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszám: 06-96-520-217
  E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
  Honlap: bekeltetesgyor.hu

  Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
  Székhely: Debrecen
  Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

  Elérhetőség:
  Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
  Telefonszám: 06-52-500-710
  E-mail: bekelteto@hbkik.hu
  Honlap: hbmbekeltetes.hu

  Pest Vármegyei Békéltető Testület
  Székhely: Budapest
  Illetékességi terület: Pest Vármegye

  Elérhetőség:
  Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
  Telefonszám: 06-1-792-7881
  E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
  Honlap: 
  panaszrendezes.hu

  Békéltető Testületi eljárás fogyasztónak nem minősülő személyek esetén

  A fogyasztóvédelmi törvény alapján a Békéltető Testületi eljárás tekintetében fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

  A fogyasztói minőség fennállását a Békéltető Testület jogosult ellenőrizni és vizsgálni. Az eljárás szabályaira a Békéltető Testület alatt írt szabályok az irányadóak.

  Online vitarendezési platform

  Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

  Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
  A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

  Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

  Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

  Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

  Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

  Tájékoztatás a digitális elemeket tartalmazó áruk működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről

  A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.


  Az Áruk lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

  A honlapon a megvásárolható Áruk lényeges tulajdonságairól az egyes Áruknál szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

  Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

  Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra az Áru. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Vásárló az Eladó felé.

  A honlap használata

  A vásárlás regisztrációhoz kötött.

  Az Áru kiválasztása

  A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház Árui közül. A vásárló a kiválasztott Árura kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt Árut a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett Árukat, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

  A megrendelés elküldése

  Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett Áruk mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Kasszához!" gombra.

  Két lehetőség közöl választhat: már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni vagy új vásárlóként akar regisztrálni.
  Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát.
  Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie.
  A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot és amennyiben új vásárló adja meg a pontos címet ahová szeretné kérni a csomagját.

  Ezt követően egy Önnek megfelelő fizetési módot kell választania.

  Ha egyetért a megrendelés tartalmával pipálja ki a “Tudomásul vettem” kockát ezután, a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Kattintson ide a megrendelés véglegesítéséhez” gombra.


  A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

  Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt Áruknak, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelem” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek. 

  Ön a „Megrendelem”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Eladó köteles a megrendelésének megérkezését a Vásárló felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

  Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

  A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

  Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás, ajánlat elfogadása).

  Át nem vett csomagok esetén követett eljárásrend

  Amennyiben a Vásárló nem veszi át a megrendelt és szállításra átadott Árut és a jogszabályokban biztosított indoklás nélküli 14 napon belüli elállási szándékát sem jelzi az Eladó felé, megszegi az Eladóval kötött szerződését, amely alapján kötelezettsége az Áru átvétele és ezzel az Eladó teljesítésének elfogadása. Ebben az esetben Eladó megkísérli az Áru ismételt kiszállítását, amennyiben ezt Vásárlóval egyeztetni tudja, de az ismételt kiszállítást szállítási díj fizetéséhez kötheti. Amennyiben az ismételt kiszállítás sikertelen, vagy azt nem lehet a Vásárlóval egyeztetni, mert a Vásárló megtagadja az együttműködést, Eladó jogosult a Vásárlóval kötött szerződést a szerződésszegés miatt azonnali hatállyal felmondani és a sikertelen ki és visszaszállítás költségét kötbérként érvényesíteni Vásárló felé. Felek a szerződés felmondására elfogadják a Vásárló által a rendeléskor használt email, mint kommunikációs forma használatát és rögzítik, hogy a felmondás közlésének időpontja az az időpont, amikor a felmondó levél a Vásárló email fiókjában hozzáférhetővé válik.

  Fizetési módok

  Fizetés banki átutalással:
  A Vevő a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni.

  Az összeg Eladó bankszámláján történő jóváírását követően a Vevő jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

  Amennyiben nem érkezik be a Eladó bankszámlájára a vásárlás végösszege, 3. napon az Általános Szerződési Feltételek megszegése miatt automatikusan törlődik a Vevő rendelése.

  Webáruházunkban megrendelt termékek vételárát a szállítási költséggel együtt 
  Kecskés Tamás e.v. nevére a Wise Europe SA Banknál vezetett 12600016-14351325-39438757 számú bankszámlaszámára kell utalni.

  Fizetés bankkártyával:

  Barion

  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg.

  A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.
  A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

  Fizetés utánvétellel:
  Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Vevő a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben, vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor.

  Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot.

  Szállítási és átvételi módok, átvételi díjak

  A Webáruházunkban megrendelt termékekre a következő szállítási információk vonatkoznak:

  Szállítási idő:
  GLS futárszolgálat választása esetén minden csomagot 1, maximum 3 munkanap alatt adjuk át a futárszolgálatnak.
  Az esetek 99%-ban a csomagot a következő munkanapon szoktuk átadni a futárszolgálatnak, így a legtöbb esetben 2 munkanap alatt megérkezik a címzetthez a rendelés!

  GLS szállítási díjak:

  GLS futárszolgálat választása esetén lehetősége lehetősége van kedvező szállítási díjat választani.

  Szállítás csomagpontra/automatába GLS-el:

  Belföldi szállítás GLS csomagpontra/automatába előre utalással/Barionnal történő fizetés esetén: 1550 Ft.
  25.000ft feletti vásárlás esetén a szállítás ingyenes!

  Belföldi szállítás GLS csomagpontra/automatába utánvételes fizetés esetén: 1700 Ft.
  35.000ft feletti vásárlás esetén a szállítás ingyenes!

  Házhozszállítás GLS-el.

  A belföldi szállítási díj előre utalással/Barionnal történő fizetés esetén GLS futárszolgálattal: 1800 Ft
  25.000ft feletti vásárlás esetén a szállítás ingyenes előre utalással!
  Egyes egyedi vagy ritka termékeknél kizárólag ez a szállítási mód választható!

  A belföldi szállítási díj utánvételes fizetés esetén GLS futárszolgálattal: 2290 Ft.
  35.000ft feletti vásárlás esetén a szállítás ingyenes utánvétel esetén!

  Külföldre való szállítás az alábbi országokra érvényes:

  • Románia
  • Szlovákia
  • Szlovénia
  • Csehország
  • Ausztria

  Külföldi szállítás esetén a szállítási díj 9000 ft.

  Nagyobb csomag esetén a szállítási díj változhat melyről emailben küldünk tájékoztatást. 

  Külföldre történő szállítás esetén kizárólag előreutalással történő fizetési lehetőség van! 

  A csomagot a GLS futárszolgálat kézbesíti.
  Az ár kizárólag a fent megjelölt országokra vonatkozik!

  Más országokból érkező rendelést is felveszünk viszont más országokba más-más összeg a szállítási díj így mindenképp vegye fel Velünk a kapcsolatot a lent említett email címen!

  Köszönjük a megértést!

  GLS futárszolgálat választása esetén teljeskörű felelősséget tudunk vállalni minden csomagra és termékre amennyiben a szállítás során bármilyen probléma merülne fel!

  Magyarország kormánya kötelezővé tette 2024.03.29.-től az MPL ( Magyar Posta ) szállítási módot így Nálunk is bevezetésre került. 

  Fontos információ az MPL ( Magyar Posta ) szállításunkról:

  Amennyiben a MPL ( Magyar Posta ) szállítási módjának bármelyikét válassza , abban az esetben az elveszett, megsérült csomagért, vagy szállítás során megsérült termékekért nem vállalunk felelősséget és nem áll módunkban pénzvisszatérítést adni! Köszönjük a megértését!

  Valamint adminisztrációs díjat és csomagolási díjat számolunk fel ezeknél a szállítási módoknál!

  Szállítási idő ezeknél a szállítási módoknál 5-20 munkanap!


  MPL előreutalással vagy bankkártyás fizetéssel, házhoz: 2915 Ft.

  + 2 570 Ft Adminisztrációs díj
  + 890 Ft Csomagolási díj

  Összesen: 6375 Ft.

  70 000 Ft feletti vásárlás esetén a szállítás ingyenes előreutalással vagy bankkártyás fizetés esetén!

  MPL Csomagpont előreutalással: 1425 Ft

  + 2 570 Ft Adminisztrációs díj
  + 890 Ft Csomagolási díj

  Összesen: 4885 Ft.

  70 000 Ft feletti vásárlás esetén a szállítás ingyenes előreutalással vagy bankkártyás fizetés esetén!

  MPL utánvételllel:  3835 Ft

  + 2 570 Ft Adminisztrációs díj
  + 890 Ft Csomagolási díj

  Összesen: 7295 Ft.

  Ennél a szállítási módnál nincs lehetőség ingyenes szállításra!

  Köszönjük a megértését!

  Meglévő rendelés kibővítése

  Rendelés kiegészítésére/bővítésére van lehetőség, ebben az esetben a Szállítási opciókon belül a "Meglévő rendelés kibővítése" opciót kell választani.

  A rendelés kiegészítésére/bővítésére az "Összekészített/csomagolható" státusz előtt van lehetőség, amennyiben erről a rendelési státuszról már kapott e-mailt, úgy a rendelés kiegészítésére/bővítésére kizárólag adminisztrációs díj megfizetése ellenében van mód, ami 500ft (azaz ötszáz forint).

  Az adminisztrációs díj tartalmazza az új csomagoló anyag költségét, az új szállítási címke költségét illetve az ezzel járó plusz munkadíjat is.

  Az új visszaigazoló e-mailt ezzel a többlet költséggel feltüntetve küldjük ki.

  Szállítási cím

  Szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is.

  Szállítási címként olyan címet érdemes megjelölnie, ahol nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában.

  A rendeléskor megadott szállítási címet utólag módosítani nem lehet!

  Szállítási mód – Vállalt határidő

  Webshopunkban a megrendelt árut előreutalás esetén az összeg beérkezését követő 1-3 munkanapban feladjuk és 1-3 munkanap a szállítási idő.
  Utánvétel esetén a rendeléstől számított 1-3 munkanapban adjuk fel és 1-3 munkanap a szállítási idő.
  E-mailben értesítjük a csomag összekészítésével és átadásával kapcsolatban. 

  Szállító cég

  A terméke(ke)t a GLS futárszolgálat segítségével juttatjuk el az általad megadott szállítási címre.

  Csomag információ

  Fenrir Stone | A Valódi Ásványok Otthona elérhetőség:

  E-mail cím: hello.fenrirstone@gmail.com

  GLS csomagkövetés:

  https://gls-group.com/HU/hu/csomagkovetes/

  Átvétel, Meghatalmazás

  A megrendelt terméke(ke)t a számlán szereplő, ill. a kézbesítési címen lakó, felnőtt korú személy veheti át.
  További kérdés esetén állunk rendelkezésedre, az hello.fenrirstone@gmail.com címen várjuk kérdéseid.

  Külföldi szállítás: 

  A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

  A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut, szolgáltatást vesz igénybe, vagy ilyen szándékkal jár el.

  A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállam szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

  Az Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.
  Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

  Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg, Az Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt az Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét).

  Amennyiben a termék(ek) ára és a szállítási költség nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

  Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára.

  Teljesítési határidő

  A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 5 nap. 
  Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

  A megrendelések feldolgozása a beérkezések sorrendjében munkanapokon, munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

  Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított ( ha raktáron van a termék ) 1-5 munkanapon, ha nincs raktáron 3-10 munkanapon belül, egyedi és ritka terméknél több időt is igénybe vehet, minden esetben a beszerzéstől függ.

  Amennyiben a beszerzési idő meghaladja a 10 munkanapot, az Eladó emailben értesíti a Vevőt a várható beszerzési időről.

  Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

  Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt Árut, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy az visszaérkezett Hozzánk az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

  Eladó visszatarthatja az Áru átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy az Áru árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett Áru esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben az Áru ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

  A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

  A Vevő a Ptk. 6:127. §-a alapján köteles a csomagot késedelem nélkül, lehetőleg a kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.

  Amennyiben a Vevő nem vizsgálja át a csomagot, szerződésszegést követ el, és viseli az ezzel való következményeket (a termék állapotának bizonyításának nehézsége).

  A termék(ek) kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

  Az adatok megadását követően Vevő a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

  A Vevő a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

  Az Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy amennyiben a Vevő nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termékeket (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el.

  A Ptk. alapján (6:142. §) aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

  Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

  Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt.

  Szándékos szerződésszegés esetén a Vevő teljes kárát meg kell téríteni.


  Ez azt jelenti, hogy Vevő – amennyiben nem jelzi a Vevő az elállási szándékát – a termékek beszerzése, tárolása miatt keletkezett kárát és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Vevőkkel szemben.

  Felhívja Eladó a Vevők figyelmét, hogy gazdasági kár esetén az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Vevőt terheli.

  Adatbeviteli hibák javítása: Vevő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

  Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Vevő be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát.

  Amennyiben törölni kívánja Vevő a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint.
  A rendelés során a Vevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

  A Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.

  A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve az Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

  Az Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

  A Vevő tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet.

  A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Vevőt a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

   

  Külföldre történő értékesítés

  Az Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli Vásárlókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt Áruk kiszállítását/átvételét.

  A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

  A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, az Eladó nem köteles a Vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni a Vásárlóval.

  Az Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Áruval kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

  Az Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Áru esetében.

  A Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

  Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,

  Az Eladó visszatarthatja az Áru átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy az Áru árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett Áru esetén a Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt az Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben az Áru ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

  Az Eladó az Áru átadása érdekében a magyar Vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi Vásárlóknak is.

  Amennyiben a Vásárló az ÁSZF szerint kérheti az Áru szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

  Amennyiben a Vásárló az ÁSZF szerint választhatja az Áru személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi Vásárló is.

  Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy az Áru szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar Vásárlót ez a jog nem illet meg.

  Az Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben a Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg az Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, az Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti a Vásárló számára.